:: :: Cercetare - Chimie ::

[ Departamentul de Chimie ]     [ Cadre didactice ]     [ Cercetare ]     [ Diverse ]

 

Clic pentru a vedea imaginea la dimensiune normala.

Plan de cercetare 2010-2011
Brevete de invenţie

Centrul de cercetare

Misiunea centrului constă în dezvoltarea cunoaşterii în domeniul chimic prin cercetări avansate de înalt profesionalism. Principalele tematici de cercetare cuprinse în preocupările membrilor centrului sunt: analizele fizico-chimice ale apelor geotermale, ale apelor reziduale provenite din industrie, aplicarea unor procedee recuperative în vederea separării unor metale din ape reziduale, utilizarea unor metode moderne de epurare a apelor naturale şi reziduale, tehnici de prevenire a problemelor de depunere şi coroziune apărute la utilizarea apelor geotermale în scopul încălzirii, investigarea compuşilor anorganici şi organici din punct de vedere chimic şi structural, izolarea şi analiza prin metode cromatografice a unor compuşi biologic activi din produse naturale, hidroliza enzimatică a unor compuşi naturali. Direcţii de cercetare-dezvoltare-inovare: Tinând seama de tematicile de cercetare, principalele direcţii de cercetare aplicativă ale centrului vizează: - monitorizarea compoziţiei chimice a apelor geotermale şi a apelor uzate rezultate din diverse procese tehnologice; - sinteza şi identificarea unor compuşi organici şi urmărirea mecanismelor de reacţie; - sinteza unor compuşi anorganici cu structură complexă; - identificarea şi separarea unor compuşi biologic activi prin metode cromatografice de înaltă performanţă; - aplicarea unor tehnici moderne de interferometrie cu laser în domeniul chimiei alimentare. Dezvoltarea pe aceste direcţii de cercetare ştiinţifică conduce la integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională, contribuind totodată la dezvoltarea resursei umane cu calificare superioară în scopul susţinerii dialogului ştiinţă-societate. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora: Elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI/BDI, în volumele unor conferinţe/ sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Elaborarea de cărţi de specialitate / monografii şi cursuri universitare în domenii prioritare. Valorificarea rezultatelor obţinute prin programe naţionale şi internaţionale, granturi şi contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu diverşi beneficiari. Atragerea studenţilor valoroşi chiar din anii mici, care să devină ulterior cercetători în domeniile de cercetare ale centrului. Incurajarea participării masteranzilor în activităţile specifice centrului, în scopul formării unor buni specialişti. Prin rezultatele obţinute, Centrul de Cercetare „Chimie aplicată” va contribui la extinderea vizibilităţii cercetării româneşti nu doar pe plan naţional, ci şi la nivelul integrării europene.

Venituri realizate din contracte de cercetare:

Tipuri de contracte

Număr

Valoare [RON]

Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice

5

1787691

Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private

1

      2000

Contracte de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice

3

1007000

Contracte de cercetare naţionale finanţate din fonduri private

8

    31000

Alte surse

 

 

Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie)

 

 

Total

17

2827691

 

Contractele de cercetare ale centrului:


Nr.crt.

Data acordării

Autor (i)

Denumire

1

2005

Stănăşel Oana

CONTRACT de cercetare 2005-2006 Nr.114 / 31.05.2005
Studii privind coroziunea şi depunerile de crustă generate de apele termominerale din forajele S.C Turism Felix S.A.
Director

2

2005

Stănăşel Oana, Alina Cărăban, Alexandrina Fodor

GRANT: CEEX-RELANSIN 2005 – 2008 Nr. 103 / 03.10.2005.     CMTEEEM.
Cercetări multidisciplinare privind modelul teoretic şi experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine.
Membri

3

2005

Fodor Alexandrina, Alina Cărăban

Contractul Nr. 5952/20.05.2005
Determinarea acidului ascorbic din produse farmaceutice de tip naturavit prin metode cinetice SC.Naturavit Trade SRL Oradea
Membri

4

2005

Fodor Alexandrina

 Contract Nr.6014/23.05.2005
Determinarea conţinutului chimic al apelor termale din exploatările proprii, SC Băile 1 Mai SA Sânmartin, jud.Bihor
Membru

5

2005

Georgeta Gavriş

Contract de cercetare naţional, Nr.9523/28.07.2005.
Cercetări experimentale privind cauzele care duc la deformarea produselor injectate din materiale termoplaste de largă întrebuinţare. Metode de remediere a deformaţiilor apărute. Finanţare . S.C. Plastor S.A. Oradea
Membru

6

2006

Alina Cărăban

Contract de cercetare nr.44 /16.05.2006 câştigat prin licitatie publică deschisă naţională, beneficiar Accesorii Prod SRL Oradea
Încercări mecanice şi de coroziune ale unor acoperiri nemetalice organice şi anorganice
Director

7

2006

Alina Cărăban

Contract nr.5/13.04 2006, beneficiar Techno-Csek KFT, Budapesta, UNGARIA
Optimization of fuel consumption in periodic thermal conditions
Membru

8

2006

Fodor Alexandrina, Anda Petrehele, Oana Stănăşel, Alina Cărăban

Contract PHARE 2008-2009, RO-2006/018 – 446.01.01.01.10, finanţator PHARE 2006 cooperare transfrontalieră / Schema de alocare CBC Romania-Ungaria, 168888 Euro, cofinanţare 1864 Euro, fonduri UE 150243 Euro
Monitorizarea radioactivităţii şi a conţinutului de metale grele a principalilor factori de mediu şi influenţa lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crişul Negru în euroregiunea Bihor-Bekes
Director coordonator, membri

9

2006

Almaşi Diana

Contract de cercetare 2006-2008,  VIGROB101, 01/07/2006, finanţator Universidad de Alicante, 6.715  Euro
Procesos catalíticos en síntesis orgánica
Membru  

10

2007

Almaşi Diana

Contract de cercetare 2007-2008, GV07/142 01/01/2007, finanţator Consellería de Empresa Universidad y Ciencia, 25.760 Euro
Diseño de organocatalizadores enentioselectivos basado en reconocimiento molecular 
Membru 

11

2007

Almaşi Diana

Contract de cercetare 2007-2009, VIGROB101, 01/09/2007, finanţator finanţator Universidad de Alicante, 6.463 Euro
Procesos catalíticos en síntesis orgánica   
Membru 

12

2007

Almaşi Diana

Contract de cercetare 2007-2010, CTQ200762771, 01/10/2007, finanţator Ministerio de Educación y Ciencia, 250.470 Euro
Desarrollo de nuevos organocatalizadores recuperables para síntesis asimétrica
Membru 

13

2007

Gavriş Georgeta, Oana Stănăsel

CONTRACT de cercetare 2007-2008 Nr. 137 / 15.11.2007 câştigat prin licitaţie publică deschisă naţională, beneficiar S.C.OGLINDA S.A.
Recuperarea unor metale tranziţionale din soluţii reziduale şi deşeuri solide, prin metode chimice
Director, membru

14

2007

Oana Stănăsel, Georgeta Gavriş, Alina Cărăban

Contract de cercetare Nr.2318/18.10.2007 : Cercetări privind optimizarea proceselor galvanice efectuate în scopul protejării unor produse metalice prelucrate la S.C. Stimin Industries S.A.
Director, membri

15

2007

Alina Cărăban

PROIECT PNCDI 2007-2010 NR.71075/18.09.2007 Sistem informational pentru o retea logistica colaborativa dedicata imm-urilor situate de-a lungul tronsonului roman a drumului european E60 – SIRLC  suma 507000 ron
Coordonator de proiect Universitatea din Oradea
Membru

16

2008

Fodor Alexandrina,
Sorin Hodişan

Contract de cercetare nr.75/9.06.2008 cu Protruck International Bucuresti „Evaluarea impactului asupra mediului a apelor reziduale preepurate în statia de epurare CN2-3C, în cadrul sediului firmei Protruck, din Sos. Borsului nr. 77, Sântion – Bors, Bihor
Director, membru

17

2008

Alina Cărăban

PROIECT PNCD nr.251/10.10.2008 2008-2010 - Realizarea de produse combustibile de inalta performanta din domeniul energiei curate si regenerabile tip peleti obtinute din deseuri lemnoase cu potential energetic ridicat, PRODPEL- PDP 1480, suma 400000 ron
Coordonator de proiect Universitatea din Oradea
  Membru